VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ubytovacieho zariadenia – HOTEL**** Liptovský dvor, Liptovský Ján,
platné od 01. 10. 2009
Obchodné meno : Liptovské dvory, s. r. o.
Sídlo : Jánska dolina 438, 032 03 Liptovský Ján
IČO : 36 419 753 IČ DPH: SK2021839952
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15065/L

1.1 Dodávateľ: Hotel**** Liptovský dvor – poskytovateľ služieb, ďalej len „hotel“
1.1.1 Hotel zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, kongresové, relaxačné a doplnkové
služby, ktoré poskytuje klientovi za úhradu
1.2 Odberateľ: Objednávateľ hotelových služieb

2.1 Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech
tretej osoby.
2.2 Rezerváciu vyhotovuje hotel po obdržaní objednávky hosťom formou telefonického,
písomného alebo elektronického dopytu.
Objednávka musí obsahovať:
2.2.1 Meno a priezvisko hosťa
2.2.2 Termín pobytu – počet dní
2.2.3 Údaje objednávateľa – Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa
– Platobná karta – meno držiteľa, číslo, dátum expirácie
2.2.4 Počet objednaných hostí – dospelé osoby / deti – u detí ich vek
2.2.5 Formu ubytovania
2.2.6 Druh objednanej služby resp. balíka služieb
2.3 Objednávku je povinný hotel do 24 hodín spracovať a objednávateľovi ju potvrdiť
alebo zamietnuť.
2.4 Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí
jeho objednané služby elektronicky alebo písomne 1 a viac dní pred príchodom resp.
telefonicky do 24 hodín pred príchodom hosťa.

3.1 Hotel poskytuje klientovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov.
3.2 Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.
3.2.1 Cenu je možné meniť v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu služieb
3.2.2 Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola
akciová ponuka ubytovania uvedená do predaja po potvrdení jeho rezervácie.
3.2.3 Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať,
pokiaľ nie je uvedené inak.
3.3 Hotel má právo v rámci rezervačného procesu žiadať zálohovú platbu od hosťa vo
výške 60 % – 100 % z ceny všetkých objednaných služieb počas pobytu
so splatnosťou 5 dní od potvrdenia rezervácie.
Rezervácia sa stáva záväznou, v momente keď je zálohová platba pripísaná na účet
hotela.
3.4 Zálohovú platbu je možné realizovať:
3.4.1 v hotovosti na recepcii hotela
3.4.2 prevodom na účet: Tatra banka, a.s., číslo účtu 2627715519/1100
(IBAN SK08 1100 0000 0026 2771 5519), SWIFT code: TATR SK BX,
s uvedením variabilného symbolu – čísla rezervácie.
3.4.3 Platobnou kartou – meno držiteľa, číslo, dátum expirácie, platobnej
karty a písomný súhlas s použitím.
3.5 Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu
zruší písomne, elektronicky alebo faxom hotelu v nasledovných lehotách:
28 – 14 dní pred príchodom hosťa 30 % z celkovej ceny objednaných služieb
14 – 7 dní pred príchodom hosťa 50 % z celkovej ceny objednaných služieb
7 – 2 dni pred príchodom hosťa 80 % z celkovej ceny objednaných služieb
48 hodín a menej pred príchodom hosťa 100 % z celkovej ceny objednaných služieb
Ak hosť požiada o storno pobytu musí najneskôr do 24 hodín pred nástupom doručiť
storno pobytu písomne, elektronicky alebo faxom s uvedením čísla rezervácie.
Inak hotel neakceptuje storno pobytu.
3.6. V prípade zakúpenia služieb hotela formou Darčekového poukazu bez rezervácie konkrétneho termínu s dobou platnosti maximálne na 1 rok hotel vyžaduje úhradu 100% zálohy z celkovej ceny objednaných služieb. Darčekový poukaz nadobúda platnosť v čase pripísania plnej výšky zálohy na číslo účtu hotela. Hotel je po obdržaní platby povinný do 48 hodín doručiť elektronicky, alebo poštou darčekový poukaz klientovi.
3.6.1. Zmluvné strany sa počas objednania služieb dohodnú na presnej cene, rozsahu služieb a dobe platnosti, ktoré sú zmluvné a nemenné.
3.6.2. Darčekový poukaz je možné využiť jednorázovo a v plnom rozsahu jeho hodnoty. Nie je možné ho vymeniť za hotovosť. Klient je povinný pri rezervačnom procese uviesť číslo Darčekového poukazu a následne ho predložiť osobne pri nástupe na pobyt / využití inej služby poskytujúcej hotelom.
3.6.3. Na služby zakúpené formou Darčekového poukazu sa nevzťahujú storno podmienky a riadia sa zmluvnými podmienkami vzniknutými pri objednaní služieb a následnej dohode oboch strán.
3.6.4. Po uplynutí doby platnosti Darčekového poukazu stráca klient nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného darčekového poukazu a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru a/alebo služby na ktoré bol Darčekový poukaz vystavený.

4.1 Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od
14.00 h do 18.00 h, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Hotel je povinný hosťa
ubytovať do 18.00 h.
4.2 V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu je hotel povinný držať rezerváciu hosťa
do 22.00 h. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto
termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, pokiaľ sa s hosťom
nedohodne inak
4.3 Ak hosť nemá potvrdenú rezerváciu je potrebné sa ubytovať do 18.00 h, pokiaľ sa
hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 18.00 h, hotel môže voľne
disponovať touto kapacitou.
4.4 Ak sa hosť ubytuje pred 6.00 h v deň jeho nástupu na pobyt, je považovaná
predchádzajúca noc ako prvý pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.
4.5 Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 10.00 h. V prípade, ak
hosť neuvoľní apartmán do 10.00 h je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší
pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.
4.6 V prípade ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel z dôvodu vis
major situácie, ubytovanie hosťovi neposkytne, je povinný zabezpečiť hosťovi primerané
náhradné ubytovanie na svoje náklady.
4.7 Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné
ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej
objednávky
4.8 Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, t.j.
hotel zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými zákazníkmi alebo pre
nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli vyhradené
na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané
niektorému z pracovníkov hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel
len do výšky 331,94 € (10 000,- Sk). Odporúčame hosťom, aby využili na cenné veci
uloženie v trezore. V každom prípade využite zabudovaný trezor v apartmáne.
Uloženie cenných vecí a peňazí neznamená, že boli prevzaté do úschovy. Odporúčame
v prípadoch cenných vecí a peňazí využiť hotelový trezor na recepcii.
4.9 Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli uvedené v potvrdení
rezervácie. Ak je dohodnuté stravovanie vo forme polopenzia alebo plná penzia, tak
využitie týchto služieb sa začína večerou v deň príchodu, služba „plná penzia“ končí
v deň odchodu obedom. Hosť má nárok požadovať náhradu za neprevzatú stravu iba
v prípade, ak to recepcii vopred včas nahlási t.j. obed do 20.00 h predchádzajúceho
dňa a večeru do 10.00 h aktuálneho dňa. Inak mu táto náhrada neprináleží.
4.10 V priestoroch lobby baru, reštaurácie, relax centra a letnej terasy hostia nie sú
oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Pokladá sa to za hrubé porušenie
všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel ukončiť s klientom
zmluvný vzťah bez nároku na refundáciu.
4.11 V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové spotrebiče.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov
nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú
hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).
4.12 Room service je spoplatnený podľa cenníka.
4.13 Malé domáce zvieratá je možné spoluubytovať v hoteli len po súhlase hotela.
Ubytovanie malých zvierat je spoplatnené ako služba cenou uvedenou v cenníku
hotela. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu
v hoteli. Hosť sa zaväzuje riadiť pokynmi personálu. Vstup do reštaurácie, relax centra
a ostatných športovísk je pre zvieratá zakázaný.
4.14 Hotel môže na žiadosť hosťa predĺžiť jeho pobyt, v prípade ak je voľná kapacita.
Ubytovacie zariadenie môže hosťovi ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii, ako
tú, v ktorej bol ubytovaný.
4.15 Recepcia alebo ostatní personál hotela na požiadanie zabezpečí privolanie Rýchlej
Lekárskej Starostlivosti ( RLS). Hotel je oprávnený požadovať peňažnú náhradu za
všetky spôsobené výdavky súvisiace s ošetrením hosťa alebo odstránením škôd
spôsobených chorobou a úrazom hosťa.
4.16 Zmluvný vzťah medzi hosťom a hotelom sa končí v deň jeho odchodu zaplatením
záverečného účtu (so zohľadnením účtu za všetky konzumované služby alebo
nakúpený tovar počas pobytu a odrátaním prípadnej zálohovej platby) v domácej
mene. Hosť účet vyrovná platením v hotovosti v domácej mene, kreditnou kartou
alebo faktúrou – prevodom na účet po predchádzajúcej dohode na základe vystavenia
faktúry.
4.17 V prípade, že hosť končí svoj pobyt skôr ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má
právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.
4.18 Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody hotelu vzniknuté počas jeho
pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný
zástupca.
4.19 V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, hotel je oprávnený zadržať všetky veci,
ktoré hosť vniesol do ubytovacieho zariadenia.
4.20 Hotel je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez
nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak:
4.20.1 hosť úmyselne alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok hotela, správa sa
v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou
a obťažuje iných hostí
4.20.2 zdravotný stav hosťa ohrozuje alebo môže ohroziť zdravie ostatných hostí a
personálu
4.20.3 alebo z dôvodu vyššej moci – nemôže hotel poskytnúť objednané služby
4.21 V prípade sťažnosti, alebo reklamácie je hosť povinný ju nahlásiť
okamžite a neodkladne. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela.
4.22 Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru, nenahlásenie konzumácie,
alebo odcudzenie je hotel oprávnený zúčtovať si tieto pohľadávky po oznámení to
klientovi z jeho kreditnej karty.
4.23 Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.

5.1 Klient sa zaväzuje poskytnúť hotelu presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere
jedál a to najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom akcie
5.2 Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet osôb, ktorý hotel klientovi
vyúčtuje.
5.2.1 Pri strave môže byť garantovaný počet osôb v deň konania akcie znížený
maximálne o 5 %.
5.2.2 Pri navýšení garantovaného počtu osôb o viac ako 5 % sa môže stať, že sa čas
servírovania oneskorí.
5.3 Hotel je oprávnený si účtovať poplatok za predĺženie otváracej doby mimo otváracích
hodín a to nasledovne:
5.3.1 Lobby bar a reštaurácia po 22.00 h 100€ za každú aj začatú hodinu
5.3.2 Relax centrum po 21.00 h 50€ za každú aj začatú hodinu
5.3 Reklamný materiál – klient sa zaväzuje požiadať hotel o súhlas s umiestnením
reklamných materiálov a výzdoby. Priestory, v ktorých bude tento materiál
umiestnený nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené. Všetky náklady súvisiace
s montážou a demontážou hradí klient
5.4 Použitie loga a názvu hotela je povolené len s predchádzajúcim súhlasom hotela.
5.5 Platobné podmienky
5.5.1 Zálohová platba je vyčíslená podľa bodu 3.3 všeobecných podmienok
5.5.2 Vyúčtovacia faktúra sa vystavuje so splatnosťou 14 dní od dodania služieb
5.5.3 Pri nedodržaní splatnosti faktúry je hotel oprávnený účtovať úrok z omeškania
vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

V Liptovskom Jáne, dňa 01. 10. 2015

Richard Holec
riaditeľ hotela

Všetky ceny sú vedené s DPH v EUR (v SKK).
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK
Liptovské dvory, s. r. o., Hotel**** Liptovský dvor, Jánska dolina 438, 032 03 Liptovský Ján,

Tel.: +421 918 683 123, info@liptovskydvor.sk, www.liptovskydvor.sk,
IČO: 36419753, IČ DPH: SK2021839952