ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ Hotela**** Liptovský Dvor, spoločnosť Liptovské dvory, s.r.o. , IČO: 36 419 753, so sídlom Jánska dolina 438 , 032 03 Liptovský Ján (ďalej len „Liptovské dvory“ alebo “prevádzkovateľ”) chráni osobné údaje jednotlivcov. Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje v súlade s požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V tomto dokumente venovanom zásadám ochrany osobných údajov uvádzame nasledovné informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako ich používame.

Ubytovacie, stravovacie, kongresové, relaxačné a doplnkové služby

Za účelom rezervácie, predaja,  využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania nevyhnutné spracúvame osobné údaje ubytovaných hostí ako aj iných klientov našej prevádzky. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja,  využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. V prípade účtovných dokladov je doba uchovávania požadovaná príslušnou legislatívou desať rokov. Osobné údaje využívané na účel rezervácie, predaja, využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú Prevádzkovateľom spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR pričom súčasťou plnenia predzmluvných ako aj zmluvných vzťahov je plnenie povinností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy (vedenie účtovníctva, vedenie knihy ubytovaných hostí, povinné hlásenie pobytu cudzincov) upravujúcej výkon predmetu podnikania prevádzkovateľa. Predmetom spracúvania sú bežné identifikačné údaje, najmä však oslovenie, meno, priezvisko, email, trvalý pobyt, telefonický kontakt, číslo preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu.

Kontaktné formuláre

Ak nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, zavoláte alebo pošlete e-mail, použijeme vaše údaje na to, aby sme vám mohli odpovedať, pričom uchováme záznamy vašej korešpondencie po dobu nevyhnutné na vybavenie vašej požiadavky.

Marketing

Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas, môžeme  spracúvať osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo aj na účely priameho marketingu (ponuka služieb prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ).  Zaväzujeme sa, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu 3 rokov a tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na našu adresu, prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v obchodných a reklamných materiáloch.

Kamerový systém

Z dôvodu oprávneného záujmu na bezpečnosti ubytovaných hostí ako aj ochrane majetku hostí a prevádzkovateľa, vykonávame monitorovanie vybraných priestorov svojej prevádzky, ktoré sú zreteľne a jasne označené. Spracúvanie údajov realizujeme bez potreby identifikácie dotknutej osoby až do momentu, kým to nie je nevyhnutné v súvislosti s uplatnením nárokov prevádzkovateľa, hostí alebo inej osoby alebo vyvodenia zodpovednosti dotknutej osoby prostredníctvom príslušných orgánov verejnej moci.

Bezpečnosť spracúvaných údajov

Zaväzujeme sa uchovávať vaše informácie v bezpečí a zabezpečené, pričom používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na predchádzanie ich strate alebo nepovoleného prístupu k nim.

Dodržiavame vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom, alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie metódy šifrovania citlivých dát.

Prevádzkovateľ počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwerových aj hardwerových nástrojov na zabezpečenie prenášaných údajov. Aplikované sú aj primerané záruky vo forme Privacy Shield alebo štandardných zmluvných doložiek.

Fungovanie internetovej stránky

Pri prevádzkovaní týchto internetových stránok môžu byť zhromažďované a uchovávané rôzne typy informácií o návštevníkoch. Závisí to od toho, akým náš web používajú.

Pomocou nástroja tretej strany (Google Analytics) zhromažďujeme analytické informácie o návštevnosti našej webovej stránky, a to konkrétne informácie o prehliadači počítača, type prehliadača, operačnom systéme a navštívených webových stránkach v rámci nášho webu. Ak si prehliadate náš web a súhlasíte s použitím štatistických cookies,  pomocou tohto nástroja zhromažďujeme anonymné informácie o tom, kde ste a ako ho používate a navigujete v ňom.  Použijeme ich na zlepšenie funkcií a prístupnosti webu pre používateľov, aby sme mohli sledovať návštevnosť webu.

Ak web navštívite z mobilného alebo iného zariadenia, môžeme zhromaždiť jedinečný identifikátor príslušného zariadenia. Tieto informácie nám umožňujú zobraziť alebo formátovať relevantný obsah a služby pre dané zariadenie.

Cookies

Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom  a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.

Spoločnosť Liptovské dvory nebude osobne identifikovať návštevníkov webu a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb. Váš predošlý súhlas s použitím cookies môžte kedykoľvek odvolať aj prostredníctvom tejto stránky v okne „Nastavenie cookies“.Viac informácií o cookies a ich použití najdete v našej „Deklarácii o použití cookies“.

Aké sú vaše práva?

Ako dotknutá osoba máte v zmysle GDPR nasledovné práva:

 1. Právo na informácie. Obsahom práva na informácie je znenie najmä znenie týchto Zásad ochranu osobných údajov ako aj Deklarácie o použití cookies. Pre uplatnenie svojho práva im venujte svoju pozornosť.
 2. Právo na prístup. Spoločnosť Liptovské dvory ako prevádzkovateľ má na základe špecifickej žiadosti od dotknutej osoby tieto povinnosti:
 • potvrdiť, či spracováva osobné údaje danej osoby;
 • vysvetliť, prečo a ako spracováva osobné údaje danej osoby a poskytnúť osobe ďalšie podrobnosti v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov; a
 • poskytnúť danej osobe kópiu osobných údajov.
 1. Právo na vymazanie (tiež nazývané právo na odstránenie alebo „právo na zabudnutie“) a opravu. Jednotlivci môžu za určitých okolností požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak napríklad kedykoľvek zrušia svoj súhlas s ich spracovávaním (keď sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby).  Jednotlivec môže tiež od nás vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje opravili alebo upravili, ak sú nepresné alebo neúplné. Takéto požiadavky môžte poslať na adresu gdpr@liptovskydvor.sk

Ak zdieľame osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musíme ju upozorniť na vymazanie alebo obmedzenie príslušných osobných údajov.

 1. Právo na obmedzenie. Jednotlivci nás môžu požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov napríklad počas riešenia sťažností (týkajúcich sa napríklad presnosti osobných údajov). Keď je spracovávanie obmedzené, máme povolené uchovávať osobné údaje, ale nie ich ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa príslušná záležitosť nevyrieši. Podobne platí, že ak zdieľame osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musíme ju upozorniť na uložené obmedzenie spracovávania osobných údajov príslušnej osoby, ktoré platí až do odvolania. Po odvolaní musí byť na to upozornená aj tretia strana.
 1. Právo vzniesť námietku. Jednotlivci môžu namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. Spoločnosť Liptovské dvory môže následne príslušné osobné informácie spracovávať iba v prípade, že dokáže predložiť presvedčivé právne dôvody na spracovávanie (ktoré sa určujú od prípadu k prípadu).

Jednotlivci však môžu namietať bez zdôvodnenia, ak spracovávame údaje na priame marketingové účely.

Ak sa prijme rozhodnutie o automatickom spracovávaní osobných informácií vrátane profilovania a ak toto rozhodnutie pravdepodobne bude mať právne účinky na príslušnú osobu alebo by ju mohlo významne ovplyvniť, jednotlivec má právo nepodliehať (okrem niektorých špecifických výnimiek) rozhodnutiu, ku ktorému došlo výhradne na základe daného zdôvodnenia.

 1. Prenosnosť údajov. Ak jednotlivec poskytne svoje osobné údaje, má (na požiadanie) právo:
 • získať kópiu daných osobných údajov; a/alebo
 • ak je to technicky uskutočniteľné, požiadať o odoslanie osobných údajov organizácii tretej strany v štruktúrovanom a bežne používanom automatickom formáte.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zistiť, aké informácie o vás máme, alebo požiadať o ich kópiu. Ak od nás vyžadujete, aby sme vaše osobné údaje odstránili, mali by ste nás na to upozorniť. Ak si myslíte, že naše informácie sú nepresné alebo nesprávne, radi ich opravíme.

Ak chcete požiadať o úkony uvedené vyššie alebo máte otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných informácií, kontaktujte nás emailom: recepcia@liptovskydvor.sk alebo gdpr@liptovskydvor.sk

Ako dotknutá osoba máte právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania o ochranu osobných údajov.